KC-760型

琉璃鋼瓦(清板 / PU發泡 + 底層PVC紙 / 雙層鋼板(PU發泡 + 底層鋼板))

特性描述

  • 搭接式接合
  • 歐式瓦型設計
  • 簡易施工
  • PU發泡層具隔熱及降噪效能

螺栓外露

PU發泡

背面鋼板

背面PVC紙

數據規格

背面介紹

清板

PU發泡 + 底層PVC紙

雙層鋼板
(PU發泡 + 底層鋼板)

配件

簷口瓦

瓦型中棟、中棟封口

牛角

獅子頭

梅花頭

梅花棟頭

鳳尾

大寶頂、小寶頂

大巴瓦、小巴瓦